آیا کودکان مانعی برای ورزش کردن ما هستند؟

آیا کودکان مانعی برای ورزش کردن ما هستند؟

اگر مسئولیت های منزل شما را مشغول می کند به دنبال زمانی برای سلامتی باشید.

کودکان و مسئولیت های منزل می توانند یافتن زمان برای ورزش را دشوار کنند، اما ورزش برای سالم بودن و اجرای پایدار این مسئولیت ها الزامی است.

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های امریکا نکات زیر را بدین منظور بیان می کند. ادامه مطلب …